İhaleler

İhale Detay

Ihale Sira No

288620222


Ihale Konusu

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ


Ihale Usulu

2886 36. madde KAPALI TEKLİF


Dokuman Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana


Dokuman Fiyati

200


Son Teklif Zamani

05-10-2022 15:00

Ihale Zamani

05-10-2022 15:00

Ihale Yeri Adresi

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No:217


Ihale Durumu


Ihale Dosyasi


Ihale Sonucu


Ihale Sonuc Dosyasi


Aciklamalar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

ÜNİVERSİTEMİZ MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANIDIR

MADDE 1- KİRAYA VEREN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

            1.1 Adı: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

            1.2 Adresi: Mithat Özsan Bulvarı Balcalı Mahallesi Sarıçam - Adana

            1.3 Telefon numarası (0322) 338 63 56

            1.4 Faks numarası: (0322) 338 63 56

            1.5 Elektronik posta adresi: imid@cu.edu.tr

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

2.1- İhale konusu işin adı: Çukurova Üniversitesi Kuzey Çarşı Merkezinde bulunan boş dükkanlar için 8(sekiz) yıl süre ile Kozan Meslek Yüksekokulunda bulunan Öğrenci Kantini yeri için 3(üç) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36’ncı maddesi Kapalı Teklif (Artırım) Usulüne göre kiraya verilmesi.

2.2- Öğrenci Kantini olarak kiraya verilecek taşınmazın listesi

 

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Taşınmazın Bulunduğu Yer

Taşınmaz Yüzölçümü

m2

Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli

3 yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

 

 

Ada -Parsel

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

Öğrenci Kantini

Kozan Meslek Yüksekokulu

32,80 m2

10.000,00TL

 

30.000,00 TL

900,00TL

 

540 ada

15 parsel

05.10.2022

15:00

2.3- Kuzey Çarşı Projesi kapsamında yaptırılan ve 170 Ada ve 1 Parselde bulunan taşınmaz listesi

Sıra No

Kiralama Amacı Kullanım Biçimi

Dükkan No

Kapalı Alan

Teras

Depo

Taşınmaz Toplam Alanı

m2

Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli

8 Yıllık Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DÜKKAN

1

162,50

133,00

9,50

305,00

m2

230.000,00 TL

 

1.840.000,00 TL

55.200,00 TL

21.10.2022

16:00

2

DÜKKAN

2

106,50

55,00

9,50

171,00

m2

220.000,00 TL

 

1.760.000,00 TL

52.800,00 TL

06.10.2022

15:00

3

DÜKKAN

3

112,00

55,00

11,50

178,50

m2

125.000,00 TL

 

1.000.000,00 TL

30.000,00 TL

06.10.2022

16:00

4

DÜKKAN

4

112,00

54,00

11,50

177,50

m2

95.000,00 TL

 

760.000,00 TL

22.800,00 TL

07.10.2022

15:00

5

DÜKKAN

5

116,50

53,50

13,50

183,50

m2

90.000,00 TL

 

720.000,00 TL

21.600,00 TL

07.10.2022

16:00

6

DÜKKAN

8

35,00

25,00

0,00

60,00

m2

18.000,00 TL

 

144.000,00 TL

4.320,00 TL

10.10.2022

15:00

 

7

DÜKKAN

9

28,50

0,00

0,00

28,50

m2

10.000,00 TL

 

80.000,00 TL

2.400,00 TL

10.10.2022

16:00

8

DÜKKAN

10

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

58.000,00 TL

 

464.000,00 TL

13.920,00 TL

11.10.2022

15:00

9

DÜKKAN

11

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

42.000,00 TL

 

336.000,00 TL

10.080,00 TL

11.10.2022

16:00

10

DÜKKAN

12

46,50

25,00

17,00

88,50

m2

17.000,00 TL

 

136.000,00 TL

4.080,00 TL

12.10.2022

15:00

11

DÜKKAN

13

34,00

25,00

0,00

59,00

m2

20.000,00 TL

 

160.000,00 TL

4.800,00 TL

12.10.2022

16:00

12

DÜKKAN

14

48,50

25,00

19,00

92,50

m2

28.000,00 TL

 

224.000,00 TL

6.720,00 TL

13.10.2022

15:00

13

DÜKKAN

18

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

26.000,00 TL

 

208.000,00 TL

6.240,00 TL

13.10.2022

16:00

14

DÜKKAN

19

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

16.000,00 TL

 

128.000,00 TL

3.840,00 TL

14.10.2022

15:00

15

DÜKKAN

20

47,50

29,00

0,00

76,50

m2

16.000,00 TL

 

128.000,00 TL

3.840,00 TL

14.10.2022

16:00

16

DÜKKAN

21

23,00

20,00

0,00

43,00

m2

28.000,00 TL

 

224.000,00 TL

6.720,00 TL

17.10.2022

15:00

17

DÜKKAN

22

23,00

20,00

0,00

43,00

m2

30.000,00 TL

 

240.000,00 TL

7.200,00 TL

17.10.2022

16:00

18

DÜKKAN

23

47,50

101,00

0,00

148,50

m2

28.000,00 TL

 

224.000,00 TL

6.720,00 TL

18.10.2022

15:00

19

DÜKKAN

24

124,00

38,50

4,80

167,30

m2

230.000,00 TL

 

1.840.000,00 TL

55.200,00 TL

18.10.2022

16:00

20

DÜKKAN

25

30,00

18,00

15,00

63,00

m2

33.000,00 TL

 

264.000,00 TL

7.920,00 TL

19.10.2022

15:00

21

DÜKKAN

26

30,00

18,00

15,00

63,00

m2

20.000,00 TL

 

160.000,00 TL

4.800,00 TL

19.10.2022

16:00

22

DÜKKAN

28

30,00

18,50

15,00

63,50

m2

35.000,00 TL

 

280.000,00 TL

8.400,00 TL

20.10.2022

15:00

23

DÜKKAN

30

87,00

21,00

4,80

112,80

m2

69.000,00 TL

 

552.000,00 TL

16.560,00 TL

20.10.2022

16:00

24

DÜKKAN

31

45,00

10,00

0,00

55,00

m2

26.000,00 TL

 

208.000,00 TL

6.240,00 TL

21.10.2022

15:00

MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

            3.1- İhalenin yapılacağı yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari Birimler Binası Kat:2 No:217

      3.2-  İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin, onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a)- İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Yönetim Şube Müdürlüğü Balcalı Sarıçam - Adana

       b)- İhale doküman satış bedeli: 200,00 (İkiyüz) TL dir.

      3.3- İstekliler, 200,00 (İkiyüz) TL ihale dokümanı bedelini, Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine ya da Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi nezdinde bulunan TR 4200 0100 1690 4066 3298 5001 nolu hesabına yatıracaklardır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

        4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2022 tarihli olarak tanzim edilen güncel Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,

        4.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belgeyi vermek,

       4.3- Gerçek kişi ise, noter tasdikli imza beyannamesi ile kimlik fotokopisini vermek,

        4.4- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

        4.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6- 2886 sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.)

         4.7- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz,

         4.8- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,

        4.9- İhale konusu taşınmazın yerinde görülerek ve taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Yer Görme Belgesini imzalayarak vermek,

         4.10- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.

         4.11- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,

         4.12- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,

        4.13- İlk ihale ilan tarihinden sonra olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek,

        4.14- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütte bulunmak,

        4.15- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 4’üncü maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.

        4.16- Gerçek kişi olup, mükellefiyeti olmayan isteklilerden ilanın 4’üncü maddesinin (4.1), (4.11), (4.12) ve (4.13) bentlerinde sayılan belgeler istenmeyecektir.

       4.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

        4.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR